Pliki cookies
Pliki cookies są to pliki zapewniające przechowywanie informacji lub uzyskanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika końcowego podczas lub po wizycie na stronach internetowych.

Pliki cookies używane na stronie nie przechowują danych osobowych, wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania preferencji Użytkowników czy zabezpieczenia stron internetowych. Niektóre funkcjonalności na stronie nie będą działały w sytuacji, gdy Użytkownik nie wyrazi zgody na instalowanie plików cookies.
Informacje dla Użytkowników:

Jakiego rodzaju plików cookies używamy?

  • Cookies trwałe to pliki, które zostają zapisane na urządzeniu, z którego korzysta Użytkownik, nawet po opuszczeniu przeglądanej strony. Celem przechowywania i uzyskania dostępu do tych informacji przez właściciela strony, jest zapamiętanie wybranych przez Użytkownika preferencji podczas odwiedzenia danej strony.
  • Cookies sesji, które w serwisie są niezbędne do utrzymania właściwej wymiany informacji pomiędzy serwerem i przeglądarką, a tym samym do możliwości poprawnego wyświetlenia zawartości odwiedzanej strony i korzystania z funkcjonalności w niej zawartych. Celem przechowywania i uzyskania dostępu do tych informacji jest identyfikacja danej sesji (dialogu pomiędzy przeglądarką a serwerem) oraz Użytkowników komunikujących się z serwerem w tym samym czasie.
  • Cookies podmiotów zewnętrznych, z którymi współpracuje właściciel strony, umożliwiają firmom zewnętrznym przechowywanie informacji dotyczących liczby odwiedzin oraz zachowania użytkowników na stronach internetowych. Celem przechowywania i uzyskania dostępu do tych informacji jest zebranie danych dotyczących ruchu na stronach internetowych. Nie są to dane osobowe. Firmy, które świadczą usługi analityczne, to między innymi Google.

Jak można nie wyrazić zgody na instalowanie plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki?
Zdecydowana większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookie w celu zapewnienia Użytkownikom wygody korzystania ze strony i poprawnego wyświetlania jej zawartości.
Użytkownik, który nie chce aby pliki cookies były instalowane w jego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym, może nie wyrazić zgody na instalowanie plików cookies w nastepujący sposób:

W przeglądarce Internet Explorer należy:

  • wybrać z menu głównego pozycję „Narzędzia/Opcje internetowe” a następnie w sekcji „Prywatność” zaznaczyć „Zaawansowane” i wyłączyć pliki cookies.

W przeglądarce Mozilla Firefox należy:

  • wybrać z menu pozycję „Narzędzia” a następnie pozycję „Opcje” i określić poziom prywatności w sekcji „Prywatność”.

W przeglądarce Opera należy:

  • wybrać z menu pozycję „Narzędzia” a następnie z pozycji „Preferencje” wybrać „Zaawansowane” a potem „Ciasteczka”.

W przeglądarce Google Chrome należy:

  • z menu po prawej stronie należy wybrać pozycję „Opcje” a następnie „Dla zaawansowanych” oraz „Ustawienia plików cookie”.

Powyższe typy przeglądarek zostały wskazane przykładowo. Z uwagi na dużą różnorodność stosowanych przez Użytkowników przeglądarek, mogą występować pewne różnice w sposobie takiego ich ustawienia, który uniemożliwiałyby instalowanie plików cookies. Zwykle informacje odnośnie plików cookies można znaleźć w menu „Narzędzia” lub „Opcję”. Bardziej szczegółowe informacje w tym zakresie można najczęściej znaleźć na stronie producenta danej przeglądarki.

Warto podkreślić, że przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do niektórych plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może być konieczne do prawidłowego działania serwisu (strony).

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

dla osób wypełniających formularz kontaktowy na stronie internetowej Szkoły

W wykonaniu obowiązku informacyjnego wprowadzonego art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej RODO) Liceum nr 157 w Warszawie przekazuję następujące informacje dotyczące ochrony Pani/Pana danych osobowych:

 

1. Administrator Pani/Panadanych osobowych Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Liceum nr 157 w Warszawie, z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 18 A, 00-052 Warszawie.
2. Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
w CLVIII Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej – Curie
jest pan Wojciech Dłubak
e-mail dbfos.iod.oswiata@um.warszawa.pl
3. Zakres Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Szkołę Imię, adres e-mail oraz inne dane, które Pani/Pan zawrze w korespondencji kierowanej do Szkoły.
4. Cel/Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (wraz ze wskazaniem podstawy prawnej) Dane osobowe przekazane przez Panią/Pana przetwarzane są wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytanie (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
5. Kategorie odbiorców Pani/Pana danych osobowych Szkoła nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do innych odbiorców.
6. Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej Szkoła nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane Dane osobowe przekazane przez Panią/Pana będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu odpowiadania na złożone zapytanie przez formularz kontaktowy, jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od przekazania danych osobowych. Po upływie okresów wskazanych powyżej Pani/Pana dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.
8. Prawo do żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych Ma Pani/Pan prawo uzyskania potwierdzenia faktu przetwarzania danych osobowych, a także uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
9. Prawo do żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych W przypadku gdy Pani/Pana dane są nieprawidłowe lub niepełne ma Pani/Pan prawo żądania sprostowania danych osobowych.
10. Prawo do żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych Ma Pani/Pan prawo żądać usunięcia danych Pani/Pana dotyczących, tj. przysługuje Pani/Panu tzw. prawo do bycia zapomnianym w zakresie danych których przetwarzanie nie jest niezbędne do ustalenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych, których przetwarzanie nie jest niezbędne dla celów archiwalnych w interesie publicznym, a dane osobowe nie są już niezbędne dla celów, w których zostały zebrane (podstawa art. 17 RODO).
11. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych W przypadkach wskazanych w art. 18 RODO ma Pani/Pan prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
12. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych W związku z tym, iż podstawą przetwarzania danych osobowych nie jest art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, nie przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych.
13. Prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych Ma Pani/Pan prawo otrzymania w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane Pani/Pana dotyczące, dostarczone Szkole i przesłać te dane innemu administratorowi lub zażądać aby Szkoła bezpośrednio przesłała te dane wskazanemu administratorowi.
14. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez Szkołe danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza RODO.
15. Prawo do cofnięcia zgody Może Pani/Pan prawo do cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
16. Zasada podania danych osobowych Do udzielenia odpowiedzi na pytanie z formularza kontaktowego wymaga się podania przez Panią/Pana imienia i adresu e-mail. Brak podania wskazanych danych uniemożliwia zrealizowanie Pani/Pana zapytania złożonego przez formularz kontaktowy.
17. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu Szkoła nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji, ani nie dokonuje profilowania na podstawie danych przekazanych przez Panią/Pana.